پرش به محتوای اصلی

واحد حراست

شرح وظایف حراست:

·         مطابق آئین نامه شرح وظایف حراستها، با توجه به ماده واحده قانون مصوب 12/2/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معاونت حفاظت پرسنلی حراستها و آئین نامه تنظیم شده از سوی سازمان سابق امور اداری استخدمی کشور و ابلاغ آن توسط معاون وقت رئیس جمهور و دبیرکل سازمان مذکور طب نامه شماره 1795/س/3 مورخ 22/10/1370 به کلیه مسئولان دستگاه های اجرائی و نیز سازمان تشکیلاتی حراستها که در برگیرنده واحد حفاظت پرسنلی،حافظت فیزیکی (درچارچوب وظایف محوله) و حفاظت اسناد می باشد.

·         پیش بینی برنامه های اموزشی جهت ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان با هماهنگی اداره توسعه منابع انسانی و فناوری اطلاعات.

·         انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

·         تهیه گزارشهای ادواری به مقام مافوق.