پرش به محتوای اصلی

کارشناس حقوقی

شرح وظایف کارشناس حقوقی:

·         رسیدگی به اختلافات بین واحدهای تابعه از جهت تداخل وظایف قانونی و برداشت از قوانین و مقررات و نحوه اجرای انها و همچنین رسیدگی به اختلاف های مالی و قراردادی و ارائه را کارهای حقوقی مشخص جهت حل و فصل آنها و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه با هماهنگی دفتر حقوقی وزارتخانه.

·         پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام و اسناد لازم الاجراء له و علیه دستگاه و پیگیری اجرای آراء رفع اختلاف حقوق دستگاه های اجرایی در دستگاه مربوط با هماهنگی دفتر حقوقی وزارتخانه.

·         رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرایی با هماهنگی دفتر حقوقی وزارتخانه.

·         تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطورحه علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه در مراجع ذیربط با هماهنگی دفتر حقوقی وزارتخانه.

·         شرکت در جلسات دادگاهها، هیاتها و سایر مراجع مربوط در چارچوب وطایف و اختیارات قانونی با هماهنگی دفتر حقوقی وزارتخانه.

·         انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.