پرش به محتوای اصلی

جمعیت و خانوار شهرستانهای استان بوشهر

منبع: مرکز آمار ایران

شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

استان بوشهر

1032949

560955

471994

247026

نقاط شهری

704393

383488

320905

168657

نقاط روستایی

325993

176189

149804

77745

غیر ساکن

2563

1278

1285

624

ضریب رشد جعیت 3/11 درصد