پرش به محتوای اصلی

تقسیمات کشوری

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد شهر

10

24

46

36