پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به USO

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار

391

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار

232

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی

385

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط

179

تعداد مراکز ADSL

75

تعداد مراکز آماده واگذاری

-

تعداد روستاهای دارای پوشش خانگی

564