پرش به محتوای اصلی

تعداد دانشگاههای غیر دولتی برحسب واحد

 

دانشگاه آزاد اسلامی


 

10

 

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی

 

2


 

تعداد دانشگاههای دولتی برحسب واحد

 

پیام نور


 

12

 

آموزشکده فنی


 

121

 

مرکز تربیت معلم


 

2

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی


 

21